IMG-LOGO
Your Cart
วิศวฯ มช. มุ่งสร้างงานวิจัยตอบแทนสู่สังคม ในการอบรมการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม (SROI) แก่บุคลากรสายวิจัย
By Admin | 19 กันยายน 2566 | ข่าวประชาสัมพันธ์ | 191 views

วิศวฯ มช. มุ่งสร้างงานวิจัยตอบแทนสู่สังคม ในการอบรมการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม (SROI) แก่บุคลากรสายวิจัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยผู้ช่วยคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.วัสสนัย วรรธนัจฉริยา ให้เกียรติกล่าวเปิดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม Social Return on Investment (SROI)” ในวันที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 9.00 – 16.00 น.  ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างนักวิจัยให้มีความรู้ ความเข้าใจกรอบแนวคิด และเครื่องมือสำคัญในการประเมินหาขนาดของมูลค่าทางสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจเพื่อผลลัพธ์ทางสังคมทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน  และเป็นแนวทางในการพัฒนาข้อเสนอโครงการ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ทศพร คิวประสพศักดิ์ อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้
 


Lightweight Jacket

$58.79

Nulla eget sem vitae eros pharetra viverra. Nam vitae luctus ligula. Mauris consequat ornare feugiat.

Size
Color